OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 天罡北斗队 北斗模块MXTOS2-200 测试报告

共7条 1/1 1 跳转至

天罡北斗队 北斗模块MXTOS2-200 测试报告

助工
2012-12-15 16:48:49    评分

天罡北斗队 北斗模块MXTOS2-200 测试报告
        天罡北斗队马道长拿到模块有一段时日了,眼看大赛之期不久将至。近日马道长率全真七子对北斗模块MXTOS2-200 做了下简单测试.现将测试之结果禀报如下:
首先按照官方文档《MXTOS2-200 使用说明》1.4版 将串口(TXD0,RXD0),电源(VCC3.3)和地(GND)及天线连接好(见模块飞线图)。在计算机上用串调试工具观察,良久未观察到输出 。众人愕然之时,邱道长指出 VCCRF 还未有连接呢.马道长使出全真教的飞针走线的招式将VCCRF与VCC3.3飞线相连,再上电,只见串口工具不断吐出如下数据,众道长喜形如色,但细察之,大家的脸色又凝重起来,五六分钟过去了,没有看到正确的定位结果,都是一些0 。此刻傻小子郭靖正好外出回来,见师傅们一筹莫展,他看了下文档《MXTOS2-200 使用说明》后指出,用有源天线馈电电压输入端ANTVCC应接3.3伏。 马道长再使一招飞线功夫将模块的第4脚ANTVCC连接到VCC3.3。再观察串口 ,大事不好,串口工具都不输出数据,电源指示灯也熄灭了,莫非模块烧坏了。大家焦灼之时,马道长说道,诸位切莫惊慌,待我断开ANTVCC与VCC3.3的连接再看看。断开后,模块恢复了,但一直没有输出正确的定位结果。全真七子的天罡北斗阵已无能为力了。请官方或有识高人回答:1、为什么不能输出正确的定位结果。2、ANTVCC到底该不该与VCC3.3连接,3、怎么控制定位模式。

串口调试器输出结果:
$GPGGA,000001.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*52
$GPZDA,000001.00, 6, 1,1980,+00*67
$GPGMV,080001.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*52
$GPGGA,000002.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*51
$GPZDA,000002.00, 6, 1,1980,+00*64
$GPGMV,080002.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*51
$GPGGA,000003.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*50
$GPZDA,000003.00, 6, 1,1980,+00*65
$GPGMV,080003.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*50
$GPGGA,000004.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*57
$GPZDA,000004.00, 6, 1,1980,+00*62
$GPGMV,080004.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*57
$GPGGA,000005.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*56
$GPZDA,000005.00, 6, 1,1980,+00*63
$GPGMV,080005.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*56
$GPGGA,000006.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*55
$GPZDA,000006.00, 6, 1,1980,+00*60
$GPGMV,080006.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*55
$GPGGA,000007.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*54
$GPZDA,000007.00, 6, 1,1980,+00*61
$GPGMV,080007.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*54
$GPGGA,000008.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*5B
$GPZDA,000008.00, 6, 1,1980,+00*6E
$GPGMV,080008.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*5B
$GPGGA,000009.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*5A
$GPZDA,000009.00, 6, 1,1980,+00*6F
$GPGMV,080009.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*5A
$GPGGA,000010.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*52
$GPZDA,000010.00, 6, 1,1980,+00*67
$GPGMV,080010.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*52
$GPGGA,000011.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*53
$GPZDA,000011.00, 6, 1,1980,+00*66
$GPGMV,080011.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*53
$GPGGA,000012.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*50
$GPZDA,000012.00, 6, 1,1980,+00*65
$GPGMV,080012.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*50
$GPGGA,000013.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*51
$GPZDA,000013.00, 6, 1,1980,+00*64
$GPGMV,080013.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*51
$GPGGA,000014.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*56
$GPZDA,000014.00, 6, 1,1980,+00*63
$GPGMV,080014.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*56
$GPGGA,000015.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*57
$GPZDA,000015.00, 6, 1,1980,+00*62
$GPGMV,080015.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*57
$GPGGA,000016.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*54
$GPZDA,000016.00, 6, 1,1980,+00*61
$GPGMV,080016.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*54
$GPGGA,000017.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*55
$GPZDA,000017.00, 6, 1,1980,+00*60
$GPGMV,080017.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*55
$GPGGA,000018.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*5A
$GPZDA,000018.00, 6, 1,1980,+00*6F
$GPGMV,080018.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*5A
$GPGGA,000019.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*5B
$GPZDA,000019.00, 6, 1,1980,+00*6E
$GPGMV,080019.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*5B
$GPGGA,000020.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*51
$GPZDA,000020.00, 6, 1,1980,+00*64
$GPGMV,080020.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*51
$GPGGA,000021.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*50
$GPZDA,000021.00, 6, 1,1980,+00*65
$GPGMV,080021.00,0000.0000,S,00000.0000,W,-18.0,0.00,0.00,0.00,0.000*50
$GPGGA,000022.00,0000.0000,S,00000.0000,W,0,00,0.0,-18.0,M,18.0,M,,,*53

模块飞线图
关键词: 天罡     北斗     模块     MXTOS2-200     测试     报告    

菜鸟
2012-12-15 17:06:10    评分
2楼
学习 学习

专家
2012-12-15 22:42:32    评分
3楼
GGA语句没有定位信息啊!!

菜鸟
2013-01-04 20:52:17    评分
4楼
楼主怎么解决的啊,我也遇到同样问题啊

菜鸟
2013-01-06 14:38:41    评分
5楼
前天我把外壳拆了 处理了一下,就没有短路现象了 但是依旧没有收到星,是否需要到空旷之地啊

专家
2013-01-06 16:35:51    评分
6楼
不需要空旷地方,GPS会记录上一次的位置信息!你要是第一次使用的话最好是放到能收到GPS信号的地方!

菜鸟
2013-03-09 21:48:47    评分
7楼
xuexixuexi

共7条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]