OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 2x2的DC变换

共1条 1/1 1 跳转至

2x2的DC变换

菜鸟
2005-10-22 03:08:00    评分

2x2的DC变换公式为:
//
// dc_dct = | 1 1| * dc_diff * | 1 1|
// | 1 -1| | 1 -1|
//


static void dct2x2dc( int16_t d[2][2] )
{
int tmp[2][2];

tmp[0][0] = d[0][0] + d[0][1];
tmp[1][0] = d[0][0] - d[0][1];
tmp[0][1] = d[1][0] + d[1][1];
tmp[1][1] = d[1][0] - d[1][1];

d[0][0] = tmp[0][0] + tmp[0][1];
d[0][1] = tmp[1][0] + tmp[1][1];
d[1][0] = tmp[0][0] - tmp[0][1];
d[1][1] = tmp[1][0] - tmp[1][1];
}
这个是x264里面的,理解起来感觉比较麻烦


void dct_2x2_dc(short dc_dct[2][2])
{
short temp[2][2];

// horizontal
temp[0][0] = dc_dct[0][0] + dc_dct[0][1];
temp[0][1] = dc_dct[0][0] - dc_dct[0][1];
temp[1][0] = dc_dct[1][0] + dc_dct[1][1];
temp[1][1] = dc_dct[1][0] - dc_dct[1][1];

// vertical
dc_dct[0][0] = temp[0][0] + temp[1][0];
dc_dct[0][1] = temp[0][1] + temp[1][1];
dc_dct[1][0] = temp[0][0] - temp[1][0];
dc_dct[1][1] = temp[0][1] - temp[1][1];
}
这是我写的,理解起来是不是比较好懂?


大家可知道他为什么那么写呢>
关键词: 变换    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]