OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » QT常用问题

共2条 1/1 1 跳转至

QT常用问题

高工
2019-02-20 08:28:17    评分

Int 装QStringQString::number(changInt, 10)


QString 转 QByteArrayQByteArray macValue=ui->lineEdit->text().mid(4,8).toLatin1();

把QByteArray转成QString


    QString s;

    s.prepend(postData);

    ui->textBrowser->append(s);


获取系统时间QDateTime time = QDateTime::currentDateTime();//获取系统现在的时间


QString str = time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss ddd"); //设置显示格式


label->setText(str);//在标签上显示时间


获取打开文件的路径名称


    QStringList files = QFileDialog::getOpenFileNames(

                            this,

                            "选择需要更新的数据库文件",

                            "/home",

                            "*.txt");

    MyThread thread;

    thread.macFileDir=(QString)files.at(0);

    qDebug()<<files;

    if(thread.macFileDir.null){

        ui->textBrowser->append("#####################选择文件不正确###################");

        return;

    }

把QString转成QByteArray

QByteArray mactext = ui->plainTextEdit->toPlainText().toLatin1();

把Int转成对应的十六进制数字符串QString


int intQrand=qrand()%65535;

           QString stringQrand=QString::number(intQrand,16).toUpper();

把显示界面窗口最大化

QWidget::setWindowState ( Qt::WindowMaximized );

用随机数之前要设置一下输入参数


+   QTime t;

+   t= QTime::currentTime();

+   qsrand(t.msec()+t.second()*1000);
/*生产随机数*/

    int intQrand=qrand()%65535;

    QString stringQrand=QString::number(intQrand,16).toUpper();

    QString stringQrandS;

    switch(stringQrand.length())

    {

        case 0: stringQrandS="0000";break;

        case 1: stringQrandS="000"+stringQrand;break;

        case 2: stringQrandS="00"+stringQrand;break;

        case 3: stringQrandS="0"+stringQrand;break;

        case 4: stringQrandS=stringQrand;break;

        default: stringQrandS=stringQrand; qDebug()<<"over 65535"; break;

    }

    qDebug()<<stringQrandS;

    return stringQrandS;

用当前时间转换成UTC时间

qint64 time=QDateTime::currentDateTimeUtc().toTime_t(); 

字符串去掉空格,这个不能用库函数


QString MainWindow::deBlank(QString strs)

{

    int len = strs.length();

    QString lsv_Strs=NULL;

    for (int i=0;i<len;i++)

    {

        if (strs.at(i).isSpace())

        {

            //strs += "";

        }

        else

        {

            lsv_Strs+=strs.at(i);

        }

    }

    return lsv_Strs;

}


输入框并获取输入框的数据

#include <QInputDialog>    

bool isOK;

    QString text = QInputDialog::getText(NULL, "Input Dialog",

                                                       "Please input your comment",

                                                       QLineEdit::Normal,

                                                       "your comment",

                                                       &isOK);把exe生成在当前这个目录


DESTDIR  += $$PWD

管理员
2019-02-20 09:26:54    评分
2楼

谢谢楼主分享


共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]